From: Trafik Karayolu on
T.MERKEZ�


HER T�RL� KAMYON, KAMYONET, OTOB�S,M�N�B�S,�EK�C�, YARI R�MORK, TANKER V.B. ARA�LARI KULLANAN S�R�C�LER, 10.06.2010 TAR�H�NE KADAR SRC VE PS�KOTEKN�K BELGES� ALMAK ZORUNDADIRLAR. (25.02.2003 EHL�YETE VE SSK G�R���NE SAH�P OLANLAR, SRC BELGES�N� E��T�ME VE SINAVA KATILMAKSIZIN DO�RUDAN ALMA HAKKINA SAH�PT�RLER.

SRC ve PS�KOTEKN�K BELGELER� 09.06.2010 TAR�H�NE KADAR SORULMAZ 10.06.2010 TAR�H�NDEN SONRA TRAF�KTE YAPILACAK UYGULAMALARDA
SRC VE PS�KOTEKN�K BELGES� BULUNDURMAYAN S�R�C�LERE VE ARA� SAH�PLER�NE CEZA� ��LEM UYGULANACAKTIR.

D�KKAT!! SON M�RACAAT TAR�H� 10.06.2010


SRC E��T�M;

25.02.2003 �NCES� EHL�YET� VE SSK'SI OLMAYAN S�R�C�LER�N�Z 28 SAAT'L�K E��T�ME VE BAKANLI�IN A�TI�I SINAVA KATILIP %60 BA�ARI SA�LAYIP BELGELER�N� ALAB�LECEKLER,


(1) - (��VERENLERE) 10.06.2010- TAR�H� �T�BAR�YLE �OF�RLER�N�Z�N ��LER�NE DEVAM EDEB�LMELER� ���N MUTLAK SURETTE SRC VE PS�KOTEKN�K BELGELER� �ZER�NDE DURMALIDIRLAR. AKS� HALDE S�R�C� ARKADA�A CEZA� ��LEM UYGULANDI�I G�B� ARA�TA BA�LANACAKTIR.

(2) - (S�R�C� ARKADA�LARA )10.06.2010-TAR�H� �T�BAR�YLE ��VERENLER PS�KOTEKN�K BELGES� OLMAYAN S�R�C�LERE ARA�LARINI VEREMEYECEKLER� ���N ��� BIRAKMANIZ DAH� S�Z KONUSU OLAB�L�R, BU SEBEPTEN DOLAYI B�RAN �NCE KAYDINIZI YAPTIRIP BELGEN�Z� ALINIZ.HATIRLATMA !
YAPILACAK UYGULAMALARDA SRC VE PS�KOTEKN�K BELGES� BULUNDURMAMASI DURUMUNDA (F�RMA'YA 5000YTL S�R�C� ARKADA�LARA 250YTL) CEZA� ��LEM UYGULANACAKTIR.�NEML� NOT L�TFEN OKUYUN :
TRAF�K KAZSINA KARI�AN S�R�C�N�N PS�KOTEKN�K DE�ERLEND�RME BELGES� YOK �SE S�GORTA ��RKETLER� TARAFINDAN HASAR �DEMES� YAPILMAMAKTADIR.

KISACASI S�R�C�LER�N�Z�N BELGELER�N�N OLMAMASI D�REKT OLARAK F�RMANIZI ETK�LEMEKTED�R.

PS�KOTEKN�K BELGES� NED�R?

�al��ma psikolojisinin bir dal� olan psikoteknik de�erlendirme, bireyin belirli bir i�teki yeterlili�inin ortaya konmas� amac�yla, gerekli bedensel ve zihinsel �zelliklerinin testler arac�l���yla �l��lmesidir. Ba�ka bir deyi�le psikoteknik de�erlendirme, bireyin belirli bir i�e uygun olup olmad���n� anlamaya y�nelik olarak tasarlanm�� bir inceleme-de�erlendirme y�ntemidir.


SRC BELGES� NED�R?

SRC Mesleki Yeterlilik belgesi; Ula�t�rma Bakanl���nca firmalara kay�tl� ara�lar� kullanan s�r�c�lerin almas� Gereken zorunlu bir belgedir.
S�r�c� (Src): Karayolunda motorlu bir arac� veya ta��t� sevk ve idare eden ki�iyi, ifade eder.


DENET�M YAPACAK B�R�MLER;

ULA�TIRMA BAKANLI�INA BA�LI 30 B�N S�V�L MEMUR,JANDARMA TRAF�K,
TRAF�K POL�S�,TRAF�K ZABITASI
-----------------------------------------------------------------------------
UYGULAMA

S�R�C�LERDE PS�KOTEKN�K DE�ERLEND�RME

S�r�c�lerin g�venli ara� kullanmalar�n� sa�layan zihinsel �zelliklerinin (alg�, dikkat, haf�za, muhakeme vb.); Psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki h�z�, g�z, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davran��, al��kanl�k ve ki�ilik �zelliklerinin (risk alma, sald�rganl�k, sorumluluk, �z kontrol vb.) �l��lmesi ve s�r�c�l�k a��s�ndan uygunlu�u-yeterlili�i hakk�nda bir sonuca var�lmas�d�r.

Standart, tarafs�z, Bilimsel, De�erlendirme

Psikoteknik merkezimiz g�ler y�zl� personeli ve be� ayr� �ubesiyle m��teri odakl� Tarafs�z ,Standart ve Bilimsel kriterlere uygun olarak Psikoteknik de�erlendirme, Psikiyatri muayenesi ve s�r�c� davran�� analiziyle sizlere hizmet vermektedir.

(GE� KALMADAN BELGELER�N�Z� ALIN)

F�RMANIZ ADINA KAYITLI ARA�LARINIZ VAR �SE ARACINIZI KULLANAN S�R�C� ARKADA�ALARIN SRC VE PS�KOTEKN�K BELGES�YLE TRAF��E �IKILMASI ULA�TIRMA BAKANLI�I TARAFINDAN ZORUNLU KILINMI�TIR.


Y�NETMEL�KLER

25.02.2004 tarih ve 25384 say�l� resmi gazetede yay�nlanan KARAYOLU TA�IMA Y�NETMEL��� 60. maddesi 'e' bendine g�re profesyonel s�r�c�lere Psikoteknik degerlendirme yapmaktad�r. Ayn� y�netmeli�in 73 �nc� maddesine g�re bu de�erlendirmeyi yapt�rmayan s�r�c�leri �al��t�ran firmalar i�in para cezas�, yetki belgesinin iptali ile ceza ko�ullar� belirtilmi�tir.


�LG�L� KANUN RESM� GAZETE'DE YAYINLANMI�TIR.

25.02.2004 tarih ve 25384 say�l� Resmi Gazete(KTY Asl�)

08.09.2004 tarih ve 25577 say�l� Resmi Gazete(1.De�i�iklik)

15.12.2004 tarih ve 25671 say�l� Resmi Gazete(2.De�i�iklik)

26.02.2005 tarih ve 25739 say�l� Resmi Gazete(3.De�i�iklik)

09.09. 2005tarih ve 25931 say�l� Resmi Gazete(4.De�i�iklik)

18.01.2006 tarihi ve 26053 say�l� Resmi Gazete(5.De�i�iklik)


SRC BELGES� VE PS�KOTEKN�K TEST YAPTIRMANIZ YASA GERE�� ZORUNLUDUR

T.C Ula�t�rma Bakanl��� 4925 Say�l� Karayolu Kanunu

Bu yaz� T.C. ULA�TIRMA BAKANLI�I Resmi sitesinden al�nm��t�r.

http://www.kugm.gov.tr/Not: Hafta Sonu A��k Olmayan Psikoteknik Merkezlerimiz Denetimler Ba�layaca��dan

Cumartesi ve Pazar G�nleride A��k Olup Hizmet Vermektedir.


Not:S�r�c�lerin merkezlerimizde daha rahat ve h�zl� bir �ekilde testten ge�ebilmesi i�in

gelmeden �nce mutlaka randevu al�nmas� gerekmektedir.


�NEML� NOT: RANDEVUSUZ GELENLERE ��LEM YAPILMAZ GELEN T�M S�R�C� ARKADA�LARIN RANDEVU ALMASI ZORUNLU.


GEREKL� EVRAKLAR;


Src Belgesi Gerkli Evraklar: 3 Resim, Kimlik fotokopisi, Ehliyet fotokopisi

Psikoteknik Belgesi Gerkli Evraklar: 3 Resim, Kimlik fotokopisi, Ehliyet fotokopisi

Not:Evraklar�n�z� haz�rlad�ktan sonra l�tfen bizimle irtibata ge�iniz.


Konu Hakk�nda Detayl� Bilgi'yi ve Randevunuzu

M��teri Dan��man�m�z

Lokman' Bey'den Alabilirsiniz.�LET���M : 12 SAAT ULA�AB�LECE��N�Z �LG�L� TELEFONLAR.

GSM : 0532.603.00.50
0554.979.32.93


E-mail :
info(a)srcpsikoteknikmerkezi.com
lokman(a)srcpsikoteknikmerkezi.com

www.srcpsikoteknikmerkezi.com--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo(a)vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/