From: "�۳̦n��.�ֳ̧t.�̷s��.��y�|��.�G" on
Alva
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>¢C·sª©¤é»yÆ[¥ú·|¸Ü±Ð«Ç</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=big5">
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=#FFFFFF LEFTMARGIN=0>
<br>
<br>
<br>
<a href="http://easy.so-net.idv.tw/learn/newjp12vcd/">¡º·sª©.³Ì¦n¥Î.³Ì§Ö³t»´ÃP¾Ç¤é»y,°Ó·~Æ[¥ú·|¸Ü.µL®v¦Û³q.©ö¾Ç©öÀ´~¡µ<br><br>
<IMG SRC="http://www.gif.idv.tw/learn/newjp12vcd/0.jpg" ALT="" border="0"></a>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</BODY>
Alva
</HTML>